خیر، شما با توجه به موجودی جنس داخل انبار می توانید به تعداد مجاز تعریف شده خرید خود را انجام دهید.