بله، ولی پیشنهاد ما استفاده از مکمل‌ها در کنار ورزش و زیر نظر متخصص، کارشناس و یا پزشک تغذیه است.