امکان ثبت سفارش به صورت حضوری وجود دارد و شما میتوانید با حضور در داروخانه و یا مرکز پردازش سفارش های ژن سبز خرید خود را انجام داده یا تحویل بگیرید.