با توجه به سوابق ورزشی و شرایط بدنی و نیاز شما روش های مصرف و مقدار و نوع آن متفاوت است. پاسخ هر یک از این موارد با متخصص همان زمینه است.