برای کسانی تولید می شود که تغذیه کاملی دارند ولی باز هم نیاز به مواد غذایی بیشتری در روز دارند مثل قهرمان پرورش اندام و دیگر رشته های سنگین ورزشی یا افراد دچار بیماری های خاص افراد ی که باید بعد از بیماری و جراحی سنگین قوی بدنی خود را بازیابی کنند ولی اشتها و قدرت مصرف غذایی را ندارند.