برای موارد درمانی و بهداشتی بهتر است به متخصص و مشاور مراجعه کنید، اما برای استفاده از مکمل های ورزشی در صورتی که مشکل و بیماری خاصی نداشته باشید، مجاز به استفاده از مکمل ها هستید.