اکثر نوجوانان در طول روز، بیش از یک وعده تنقلات مصرف می کنند، پس تحقیق در مورد ارتباط الگوی مصرف تنقلات با رژیم کلی غذایی و وضعیت وزن فرد، به منظور راهنمایی در مشاوران تغذیه و برنامه های سلامت عمومی، مهم خواهد بود تا از چاقی جلوگیری شود. مصرف تنقلات و چاقی در نوجوانان امروزه به بحث بزرگی تبدیل شده چرا که این چاقی تا سنین بالا نیز ممکن است پابرجا بماند!

تحقیقاتی مصرف تنقلات پرانرژی رایج را بررسی کرده و همچنین موارد دیگری مثل تعداد کل تنقلات مصرف شده، میزان مصرف تنقلات آماده شده در خارج از خانه و میزان مصرف تنقلاتی که نوجوانان هنگام تماشای تلویزیون مصرف می کنند و اینکه چطور همه ی این رفتارها ممکن است با وضعیت غذایی و وزن فرد در ارتباط باشند.

آیا مصرف تنقلات با وزن نوجوانان ارتباط دارد؟

گزارش شده که نوجوانان به طور متوسط 2 وعده ی پرانرژی از تنقلات و 3، 4 نوع از تنقلات را در طول روز مصرف می کنند و  2 یا 3 بار در طول هفته، به دنبال تنقلاتی می روند که در خارج از خانه آماده شده است. گزارش شده است که بیش از دوسوم نوجوانان گاهی اوقات، در هنگام تماشای تلویزیون تنقلات مصرف می کنند.

مصرف تنقلات، مستقیما با انرژی بیشتر، میزان کمتر میوه و سبزیجات، میزان بیشتر نوشیدنی های قندی و مصرف بیشتر غذاهای فست فود ارتباط دارد. ارتباطات مقطعی مشاهده شده بیان می کند که مصرف تنقلات یکی از عوامل ایجاد یک رژیم غذایی ضعیف است، اما در صورت عدم مصرف غذاهای پرانرژی، تنقلات به صورت مداوم منجر به اضافه وزن در نوجوانان نمی شود.

تاثیرات منفی تنقلات به روی دختران

تحقیق حاضر، تاثیرات مصرف تنقلات را بر روی دختران در زمان قبل از بلوغ به صورت مشابه بر دو گروه از دختران لاغر و چاق به عنوان عاملی در وضعیت وزن آنها، مورد ارزیابی قرار داده است. وضعیت های وزنی شرکت کنندگان به هر دو حالت، ترکییب های ناسازگار (مثلا یک شرکت کننده لاغر و یک شرکت کننده چاق) و ترکیب های سازگار (مثلا هر دو عضو یک گروه چاق و یا لاغر باشند) وجود داشت و مورد مطالعه قرار می گرفت. نتایج یک مدل رگرسیون تصادفی نشان می دهد دخترانی که اضافه وزن دارند اگر در مصرف خوراکی با فردی هم وزن خودشان، همراه شوند میزان کالری بیشتری را نسبت به حالتی که شرکت کننده ی چاق با یک شرکت کننده ی معمولی همراه شود، مصرف می کنند. شرکت کنندگانی با وزن معمولی اگر با افرادی که اضافه وزن دارند همراه شوند، همان میزان غذایی را مصرف می کنند که اگر با افراد لاغر همراه می شدند. زمانی که مصرف غذای اعضای هر گروه به عنوان یک نمونه ثبت شد، باعث شد تا مدل رگرسیون بهبود بیابد، چراکه نشان داد مصرف غذای اعضای یک گروه، پیش بینی کننده عالی، از مصرف تنقلات افراد شرکت کننده در تحقیق است.

تماشای تلویزیون و افزایش مصرف تنقلات 

تماشای تلوزیون، تنقلات، اضافه وزن، ژن سبز

تماشای تلویزیون در روزهای مدرسه و آخر هفته، ارتباط مستقیمی با مصرف تنقلات پرانرژی در بین پسران نوجوان دارد. به علاوه، تماشای تلویزیون (چه در روزهای مدرسه و چه در آخر هفته) ارتباط مستقیمی با وجود تنقلات پرانرژی در خانه های دختران و پسران نوجوان دارد، و همین وجود تنقلات پرانرژی در خانه ارتباط مستقیمی با مصرف  تنقلات دارد.

وجود تنقلات در خانه، تا حدی نقش واسط بین تماشای تلویزیون و مصرف تنقلات پرانرژی را ادا می کند. نتایج تحقیق حال حاضر درمورد مصرف تنقلات و چاقی در نوجوانان نشان می دهد که تماشای تلویزیون نقش موثری در عادت های غذایی ناسالم کودکان و نوجوانان دارد. تحقیق آتی باید تاثیر روش های مختلف به منظور کاهش مصرف تنقلات پرانرژی در بین نوجوانان را مورد ارزیابی قرار دهد. روش هایی از قبیل هدف قرار دادن والدین به منظور کاهش میزان غذاهای پرانرژی در خانه و با کاهش میزان تماشای تلویزیون در بین نوجوانان.

شرکت کنندگان شامل 1008 نفر از نوجوانان مدرسه ای در ایالت انتاریو در کانادا می باشند. پرسشنامه ای در مورد عادت هایی غذایی که از طریق وب سایت صورت گرفت و شامل مرور رژیم 24 ساعته ای بود، به منظور ارزیابی رفتارهای غذاهایی و تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری و همچنین مصرف تغذیه مورد استفاده قرار گرفت.

قد و وزن نیز برای شاخص توده ی بدنی، اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که اکثر شرکت کنندگان (62%) در عصر تنقلات مصرف می کنند که حدود 11 درصد میزان کالری روزانه ی آنها را تشکیل می دهد.

مصرف تنقلات هنگام عصر، در مقایسه با مصرف تنقلات در زمان های دیگر روز، منجر به یک رژیم غذایی خوب می شود. افزایش تماشای تلویزیون یا بازی های کامپیوتری در عصر و بعد از مدرسه، ارتباطی مستقیم با کاهش خوراکی های مختصری از میوه و سبزیجات دارد و در کل باعث افزایش میزان تنقلات در هنگام عصر می شود.

بعد از در نظر گرفتن سایر عوامل در مورد مصرف تنقلات در عصر، معلوم شد که شرکت کنندگانی که بیش از 6 ساعت را در عصر و بعد از مدرسه صرف تماشای تلویزیون می کنند، احتمال آنکه یک رژیم غذایی کلی و سالم داشته باشند کمتر از افرادی است که کمتر از 1 ساعت وقت خود را صرف این کار می کنند. بنابراین، از آنجایی که افزایش میزان تماشای تلویزیون با میزان بیشتر مصرف تنقلات در عصر و یک رژیم غذایی ضعیف مرتبط است، باید این موضوع (افزایش میزان تماشای تلویزیون) در راستای رفتارهای نوجوانان، مورد توجه بسیار قرار بگیرد.